คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม รองคณบดี ดำเนินโครงการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่รับการตรวจประเมิน จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่

          1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองอ่อน ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล กรรมการและเลขานุการ โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคะแนนการตรวจประเมิน 3.62 อยู่ในระดับดี
          2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง กรรมการและเลขานุการ ได้รับคะแนนการตรวจประเมิน 3.35 อยู่ในระดับดี
          3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วท.บ.) คระกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธุ์ จันทร์ดี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ กรรมการและเลขานุการ ได้รับคะแนนการตรวจประเมิน 3.28 อยู่ในระดับดี


Print Friendly, PDF & Email