อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.39 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต
เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561Print Friendly, PDF & Email