นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานิศ รอดอุนา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) เข้ารับมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์


Print Friendly, PDF & Email