โครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต  เจริญผล  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายยุรนันท์  เถื่อนพงษ์  และนายพีรพันธ์ วงศ์อนันต์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรนักศึกษาให้สำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนโดยเน้นที่คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำองค์กรของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกด้วย

seminar
seminar
seminar

Print Friendly, PDF & Email