ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Student Exchange Program ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

student exchange

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ 1) นายอัพรอน อาลี 2)นางสาวจิราภา อินทรวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Student Exchange Program ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ในการนี้นายอัพรอน อาลี และนางสาวจิราภา อินทรวัฒนา เข้ารับโอวาทจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก่ Chung Chou University of Science and Technology, Da-Yeh University, National Pingtung University of Science and Technology และ National Pingtung University ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561 ตามยุทธศาสตร์แผนการสร้างความเป็นสากลและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

Print Friendly, PDF & Email