การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 26205 อาคาร 26


Print Friendly, PDF & Email