นักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร 2018 Student Internship Program ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
นายอัพรอน อาลีและนางสาวจิราภา อินทรวัฒนา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับประกาศนียบัตร 2018 Student Internship Program จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสที่นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือ National Pingtung University of Science and Technology ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาด้วยงบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตร์แผนการสร้างความเป็นสากลและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email