การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร และอาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

    

Print Friendly, PDF & Email