โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับพัฒนาชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการของรัฐ 4 ด้านคือ การเกษตร สุขภาพ ภูมิปัญญา และความปลอดภัย 4.0

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี อ.กฤษดา ด่านประสิทธิพร ประธานสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ เข้าพบ ดร.เสน่ห์ คำแพง หัวหน้าโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับพัฒนาชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการของรัฐ 4 ด้านคือ การเกษตร สุขภาพ ภูมิปัญญา และความปลอดภัย 4.0 โดยมีความร่วมมือในการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแอพพลิเคชันที่จะผลิตมาให้บริการโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีการทำโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวจากงบประมาณภาคกลางต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้จะส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีเครื่องมือในการเข้าถึงบริการของรัฐได้มากขึ้นและทั่วถึง

Print Friendly, PDF & Email