โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำการสัมมนาระดมความคิดเห็นแบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ Facilitate ด้วยวิถีกระบวนกร เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (ช่วงที่ 1)

อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำการสัมมนาระดมความคิดเห็นแบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ Facilitate ด้วยวิถีกระบวนกร เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ภูสักธารรีสอร์ท นครนายก ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์หัวหน้าโครงการทุนสนับสนุนของ สกอ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภาคกลางตอนล่าง  ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  การจัดอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นประธานการอบรม ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้ ทางผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมอบรมในช่วงที่ 2,3 และ 4 ต่อไป เพื่อให้สามารถเป็นกระบวนกรภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้ ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email