อบรมการเพิ่มสมรรถนะการทำงาน

กองพัฒนา นศ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email