โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูต้นแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

เมื่อวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาครูต้นแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชั่นนิซึม (Constructionism) แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีั วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ นายไพรัช บุญรอด นายนฤนาท ไม้แก้ว

PBL PBL PBL PBL PBL PBL PBL PBL

Print Friendly, PDF & Email