วิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมและสร้างผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

  • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
  • ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
  • ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
  • ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

ผลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2560

เรื่อง งานวิจัยด้านฐานข้อมูลการผลิตเกลือทะเลและเว็บไซต์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือทะเล ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลงานวิจัยปี 2559

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus