ขอชื่นชมยินดี กับ อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร ที่ได้รับตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI 1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร ที่ได้รับตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 มกราคม-ธันวาคม 2563 ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  เรื่อง “การฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตลพบุรี”
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter