ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

“มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน พัฒนาคนยุคดิจิทัล”

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 จะเป็นคณะชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีจิทัล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2. เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนต้นแบบและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยี    ดิจิทัล
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter