ระดับปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561

หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2563-2567 ได้แก่ 

1) เทคโนโลยีคลาวด์และการบริการดิจิทัล (Cloud Technology and Digital Service) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
2) เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล (Digital Financial Technology) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
3) นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ (Computer Innovations for Modern Agriculture) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
4) นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ (Computer Innovations for Travel, Food and Health) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
5) เทคโนโลยีทดสอบระบบแบบแทงทะลุ (Penetration Testing) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
6) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
7) วิทยาการปัญญาประดิษฐ์และสมองกลฝังตัว (Artificial Intelligence Science and Embedded Systems) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
8) วิทยาการคอมพิวเตอร์บนระบบเคลื่อนที่ (Computer Science for Mobile Applications) ปริญญาตรี เปิดในปี 2563 เป้าหมาย 30 คน/ปี
9) คอมพิวเตอร์กับอากาศยานไร้คนขับ (Computer and Drone) ปริญญาตรี เปิดในปี 2567 เป้าหมาย 30 คน/ปี
10) วิจิตรศิลป์ดิจิทัล (Digital Fine Art) ปริญญาตรี เปิดในปี 2567 เป้าหมาย 30 คน/ปี
11) นวัตกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Innovations) ปริญญาตรี เปิดในปี 2567 เป้าหมาย 30 คน/ปี
12) วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ (Computer Science for Creative Media) ปริญญาตรี เปิดในปี 2567 เป้าหมาย 30 คน/ปี
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter