คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (12 ตุลาคม 25

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อวัน

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 และ 1

Read more

ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าว เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13

Read more

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฏา

Read more