คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 NCTIM 2023 (9 มีนาคม 2566)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (12 ตุลาคม 25

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อวัน

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 และ 1

Read more