ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Goog Practices) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ขอแสดงความยินดีและชื

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก การเข้าร่วมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในกิจกรรม “โครงการบริษัทจำลองด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more