เอกลักษณ์ อัตลักษณ์คณะ

เอกลักษณ์คณะ

“เป็นคณะที่ผลิตนวตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”

“เป็นคณะที่ผลิตนวตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”คำอธิบาย นวตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ สิ่งคิดค้นที่ใช้แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์ของนักศึกษามี 4 ประการคือ

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ”

คำอธิบาย

ซื่อสัตย์ หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้มีความซื่อตรง ไม่คิดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ลักขโมย
มีวินัย หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบของสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง นักศึกษามีความเพียรพยายามในการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ก้าวสู่มืออาชีพ หมายถึง นักศึกษามีการฝึกฝนวิชาชีพที่ตนศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ มีความชำนาญ มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter