เอกลักษณ์ อัตลักษณ์คณะ

เอกลักษณ์คณะ

“คณะแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา”

คำอธิบาย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ และ/ หรือ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางการศึกษา

อัตลักษณ์ของนักศึกษามี 5 ประการคือ

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ชำนาญไอที”

คำอธิบาย

ซื่อสัตย์ หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความซื่อตรง ไม่คิดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ลักขโมย
มีวินัย หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และระเบียบแบบแผนที่สังคมกำหนดไว้
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนรู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
สู้งาน หมายถึง บัณฑิตมีความอดทน ความเพียร ความวิริยะ เป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ชำนาญไอที หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางด้านไอที

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus