ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ รอบรับตรงแบบโควตาพิเศษ
ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก!!!

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) รอบรับตรงแบบโควตาเรียนดี
ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก!!!

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus