ประกันคุณภาพ

ผลตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 5 ปี (2556-2560)

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ผลการตรวจประเมิน
2557 2558 2559 2560
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.74 3.45 3.48 3.62
2. ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3.76 3.37 3.41  –
3. คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3.19 3.64 3.41 3.28
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3.23 3.20 3.41  –
5. คอมพิวเตอร์  – 3.08 3.17 3.26
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ป.โท) 4.13 3.57  –  –

ผลตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 5 ปี (2556-2560)

คณะ ปีการศึกษา ผลการประเมิน ระดับ
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 4.39 ดี
2557 3.74 ดี
2558 3.66 ดี
2559 3.68 ดี
2560 4.09 ดี

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter