ประกันคุณภาพ

ผลตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 5 ปี (2555-2559)

สาขา ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.74 ดี 3.45 ดี 3.48 ดี
2. ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 3.76 ดี 3.37 ดี
3. คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3.19 ดี 3.64 ดี 3.41 ดี
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3.23 ดี 3.20 ดี
5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ป.โท) 4.13 ดีมาก 3.57 ดี
6. คอมพิวเตอร์ (คบ.)   3.08 ดี 3.17 ดี

ผลตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 5 ปี (2555-2559)

ประจำปีการศึกษา  2555   เท่ากับ 3.95   อยู่ในระดับดี
ประจำปีการศึกษา  2556   เท่ากับ 4.39   อยู่ในระดับดี  
ประจำปีการศึกษา  2557 เท่ากับ 3.74   อยู่ในระดับดี
ประจำปีการศึกษา  2558   เท่ากับ 3.66   อยู่ในระดับดี
ประจำปีการศึกษา  2559   เท่ากับ 3.68   อยู่ในระดับดี

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus