สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีจรรยาบรรณ  สร้างสรรค์งานวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมัครเรียน (Register Online)

Bachelor of Science (Computer Science)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter