สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of  Science Program in Computer Applications
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   128,000บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ประกอบด้วย

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บไซต์ มัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสำนักงานดิจดิทั
 ความสำคัญของหลักสูตร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย และแขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน มาเป็น แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย และแขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและสามารถสร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ออกแบบซอฟต์แวร์ นักออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้ พัฒนาซอฟต์แวร์ และจัดหาโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้า และความต้องการขององค์การต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาองค์การระดับท้องถิ่น และประเทศ และตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หรือมัลติมีเดียด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
2) เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างทักษะและให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบระบบสำหรับใช้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ หรือนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานของหน่วยงานหรือบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับเป้าหมายของหน่วยงาน
3) เพื่อปลูกฝังเจตคติ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงาน โดยมุ่งให้มีความพร้อมในการที่จะออกไปประกอบอาชีพในฐานะผู้ใช้ และ/หรือผู้บริหารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter