สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ชำนาญการบริหารสำนักงาน  เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์  และระบบเครือข่าย-ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ประกอบด้วย

  1. เอกวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  2. เอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
  3. เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

สมัครเรียน (Register Online)

Bachelor of Science (Computer Applications)
Orientation: 1

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter