ผู้บริหารประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ประจำคณะ

 อาจารย์กรกรต เจริญผล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และแนะแนวศึกษาต่อ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter