ผู้บริหารประจำคณะ

อาจารย์กรกรต  เจริญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 อาจารย์กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

 อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter