คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-524-8735
Email : suwat.tac@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

โครงสร้างข้อมูล
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
100%

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนยูนิกซ์
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

คณิตศาสตร์ดีสครีตซ์
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรม
100%

การตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-623-5359
Email : tohraman@yahoo.co.th
ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
100%

ฐานข้อมูลเบื้องต้น
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

ระบบฐานข้อมูล
100%

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
100%

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
100%

Print Friendly, PDF & Email
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :  วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาโท :  วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 085-844-0510
Email : sukuma_ay@yahoo.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ความมั่นคงฐานข้อมูล
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
100%

คุณธรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email
อาจารย์กรกรต เจริญผล

อาจารย์กรกรต เจริญผล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 081-852-8301
Email : ckorakrot@hotmail.com

สิ่งที่สนใจ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานราชการและธุรกิจ
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานคำนวณ
100%

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
100%

เทคโนโลยีการนำเสนอ
100%

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
100%

Print Friendly, PDF & Email
อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนว/อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 086-599-3526
Email : note.kj@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
100%

การใช้ทรัพยากรเวิลด์ไวด์เว็บทางอินเทอร์เน็ต
100%

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter