ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email : suwat.tac@mail.pbru.ac.th 

อาจารย์กรกรต  เจริญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

Email : ckorakrot@hotmail.com 

 

 อาจารย์ ดร.กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Email : kridsada.dan@mail.pbru.ac.th 

 อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

Email : pramote.ton@mail.pbru.ac.th 

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Email : sootthin@hotmail.com

อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

Email : sarawut.pla@mail.pbru.ac.th

อาจารย์ จ.ส.อ. หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Email : thjutaporn.cha@mail.pbru.ac.th

อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

Email : kridsada.dan@mail.pbru.ac.th

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter