สาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตครูสอนคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ มีทักษะ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สมัครเรียน (Register Online)

Bachelor of Education Program in Computing
Orientation: 1
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter