ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าว เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13

Read more

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฏา

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฏา

Read more

ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวแผ่นปรุงรส ในโครงการการพัฒนาและยกระดับข้าวหอมมะลิห้วยข้องสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาค

Read more

ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กรกฎาคม 25

Read more