ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebooktwitter