ขอแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Goog Practices) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Goog Practices) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564
ในครั้งนี้มีผลงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากการนำเสนอประเภทผลงานด้านการจัดการความรู้งานวิจัยของอาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร ในหัวข้อ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจ แปรรูปอาหารส่งออกแช่เยือกแข็งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผลงานที่ร่วมนำเสนอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ  และเรื่องการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน นำเสนอโดย ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ,อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน,อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา,อาจารย์ จ.ส.อ.หญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter