คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณบดี

ประธานกรรมการ


อาจารย์กรกรต เจริญผล

รองคณบดี

กรรมการ


อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

รองคณบดี และประธานสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

รองคณบดี

กรรมการ


อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กรรมการ


อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ


อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

กรรมการ


อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กรรมการ


อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

กรรมการ


อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

กรรมการ


นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ


นางภาสิกา แจ่มจำรัส

นักบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน

นักบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวณภาลักษณ์ ทองมา

นักบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวนิภาวรรณ สุริหะ

นักบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter