คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณบดี

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม

รองคณบดี

กรรมการ


อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

รองคณบดี

กรรมการ


อาจารย์กรกรต เจริญผล

รองคณบดี

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

รักษาการประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

กรรมการ


อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

กรรมการ


อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ


อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กรรมการ


อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

กรรมการ


นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ


นางภาสิกา แจ่มจำรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter