คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณบดี

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม

รองคณบดี

รองประธานกรรมการ

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ตัวแทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

ตัวแทนอาจารย์ประจำคณะ

กรรมการ

อาจารย์กรกรต เจริญผล

ตัวแทนอาจารย์ประจำคณะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.เสน่ห์ คำแพง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี

หัวหน้าสำนักงาน

เลขานุการ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter