คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณบดี

ประธานกรรมการ

อาจารย์กรกรต เจริญผล

รองคณบดี

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายวิชา จุ้ยชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

กรรมการ

นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี

เลขานุการ


นางภาสิกา แจ่มจำรัส

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวณภาลักษณ์ ทองมา

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวนิภาวรรณ สุริหะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter