คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน และส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter