คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ในคณะฯ

ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center (TCI) กลุ่มที่ 1 และ (TCI) กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ที่ชื่อ – นามสกุลชื่อบทความเผยแพร่ในวารสารในฐาน
1อาจารย์ศิริพร  อวมศิริโมบายแอปพลิเคชันภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารของบุคลากรนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อรองรับโอกาสในการจ้างงาน กรณีศึกษาพื้นที่ชะอำ และหัวหินวารสาร Life Sciences and Environment Journal ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2565)TCI 1
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร  เหมียดไธสงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อลดการใช้สารเคมี สารพิษตกค้างและติดตามสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืชวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)TCI 2
3อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉินการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จาก ถุงน้ำยาล้างไตสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)TCI 2
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter