คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 NCTIM 2023 (9 มีนาคม 2566)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCTIM 2023) รูปแบบออนไลน์และนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

และขอแสดงความชื่นชมกับคณาจารย์ที่ร่วมขับเคลื่อนเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา ในการร่วมนำเสนอบทความ

(NCTIM 2023) ดังนี้

1.  อาจารย์จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ

2.  อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอจอหอ

4.  อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา

5.  อาจารย์อนุชาติ  บุญมาก

6.  อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์

8.  อาจารย์กรกรต  เจริญผล

9.  อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร

10. อาจารย์กายทิพย์  เพ็งกับหนู

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร  เหมียดไธสง

12. อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม

13. อาจารย์ศิริพร  อ่วมศิริ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน  อินทร์ขำ

15. อาจารย์จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล

โดยในกิจกรรมนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งบทความร่วมนำเสนอ จำนวน 21 บทความ

และขอแสดงความยินดีกับบทความที่ได้รับรางวัลจำนวน  3 รางวัล ดังนี้

ชื่อรางวัลบทความบทความเรื่องชื่อเจ้าของงานวิจัย
1. บทความนำเสนอ ระดับดีเด่นการพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การทำข้าวแผ่นปรุงรส ชุมชนห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีศศิวิรุนรุ่ง เนียมแก้ว, นิภัทร์ จันทรเทศ, สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, ศิริพร อ่วมศิริ
2. บทความนำเสนอ ระดับดีเด่นการพัฒนาร้านขายเสื้อผ้าบนจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลมาริสา ละมั่งทอง, วิสา ฉิมงาม, จิตราพร ทองอ่อน, กรกรต เจริญผล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
3. บทความนำเสนอ ระดับดีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน โดยใช้ Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาชุติกาญจน์ จรรภูยา, วชรวรรณ อังโชติพันธุ์, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter