ความเป็นมืออาชีพ

Microsoft Office Specialist (MOS)

ทางสาขาสนับสนุนการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate เพราะเป็นประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับหลักสูตร

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter