แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

อาจารย์ผู้ดูแลแขนง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง
  •  โทร : 091 724 7321    
  • Line ID : siwa.m
ตัวอย่างรายวิชา
  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  • การออกแบบและการผลิตมัลติมีเดีย
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทำงานอะไรได้บ้าง
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และมัลติมีเดีย
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาเว็บและมัลติ หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter