สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาชีพ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ณ ห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบรรลุวัตถุประสงค์
ตามหลักสูตรและเป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter