สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of  Science Program in Digital Innovation
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   128,000บาท (ภาคการศึกษาละ 16,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

พัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เชี่ยวชาญคอนเทนต์และเกม
ชำชาญบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ
ความสำคัญของหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงสารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนต์และเกมสามารถใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าและความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ที่ระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งนวัตกรรมดิจิทัลถือว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง 2 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงที่ประเทศต้องการ อีกทั้งตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ที่ตอบสนองกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
2)เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และเกม
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและบริหารจัดการโปรแกรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับหน่วยงานได้
4) เพื่อปลูกฝังเจตคติ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงาน โดยมุ่งให้มีความพร้อมในการที่จะออกไปประกอบอาชีพในฐานะผู้ใช้ และ/หรือผู้บริหารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์
 
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter