อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำหรับการมอบโล่ดังกล่าว มีอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีดังนี้ 
อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีเด่น
อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีมาก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564 
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter