โครงสร้างหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรสำหรับนักศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2562

Read More

การจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

Read More

ข้อมูลเฉพาะ

ปรัชญา :ระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ ชำนาญการบริหารสำนักงาน

Read More

course
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter