สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

Kaytip อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

Siwaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

Sukanchalika อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

Jirawat อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

Korakrot อาจารย์กรกรต เจริญผล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Nantira อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Suwat ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์

Pruegprai อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์

Kritsada อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter