ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง

Siwaporn
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 091-7247321
อีเมล siwaporn.mea@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
2558, การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและระบบสารสนเทศในพื้นที่เพาะปลูกมะนาว ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายระดับหมู่บ้านเพื่อลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี.ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
2556, ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและตรวจจับขโมยด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับพื้นที่เพาะปลูกมะนาว, ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
2555, การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก. ทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2554, ลอจิกบล็อก: ตรรกะการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น. ทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2552, การพัฒนาระบบสารสนเทศรายรับรายจ่ายครัวเรือน : กรณีศึกษาชาวบ้านตำบล ท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
การพัฒนาระบบสารสนเทศรายรับรายจ่ายครัวเรือน :กรณีศึกษาตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี(Development of revenue and expense information systems for families in Taleang townTayang district Phetchaburi province Case study), วารสารวิชาการ มนุษย์สังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553.
ลอจิกบล็อก: ตรรกะการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น (Logic Block: Logic programming for Novices), วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554.
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556.
ลอจิกบล็อก: การเรียนรู้ตรรกะการเขียนโปรแกรมสู่การเขียนโปรแกรมจริง,แสดงผลงานวิจัยในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo2010), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), วันที่ 26-30 สิงหาคม 2553.
การสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับระบบควบคุมพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมภาษาที่สัมผัสและรู้สึกได้, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 5,ECTI-CARD 2013, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556.
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและตรวจจับขโมยด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับพื้นที่เพาะปลูกมะนาว, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 5,ECTI-CARD 2013, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556.
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกมะนาว, แสดงผลงานวิจัยในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo2013), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), วันที่ 23-28 สิงหาคม 2556.
Wireless Sensor NetWorks for Lemon Orchards., การประชุมวิชาการนานาชาติ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2.“The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013”,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556.
ระบบบันทึกและการใช้ข้อมูลตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับพื้นที่เพาะปลูกมะนาว,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 The 36th Electrical Engineering Conference (EECON-36), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี, วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556.
Tangible Programming for Controling Robots., การประชุมวิชาการนานาชาติ “ICLIST 2014 : International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2014 “Learning and Innovation in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education.”, จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , วันที่ 22-24 มกราคม 2557.
Tangible Programming for Basic Control System New Frameworks in Engineering Education for Children.The 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557
การพัฒนาของเล่นพื้นบ้านเป็นของเล่นอัฉริยะ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC)“เทคโนโลยีและนัวตกรรมสู่อาเซียน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557
ระบบตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิด้วยระบบเครือข่ายเซ็นต์เซอร์ไร้สาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 23 สิงหาคม 2557
การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย-แปซิฟิก” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 3-4 กรกฏาคม 2558
การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกมะนาวด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายระดับหมู่บ้าน
เพื่อลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี. ประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558
รายวิชาที่สอน
ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คำอธิบายรายวิชา:
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา:
โปรแกรมประยุกต์และการใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา:
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา:
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติวิจัย
คำอธิบายรายวิชา:
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา:
การพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter