ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ประวัติ

ตำแหน่งทางบริหาร

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,

รักษาการประธานสาขาวิชาคอมประยุกต์

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา

– วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, (2546).

– วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, (2536).

ติดต่อ

email: suwat.tac@mail.pbru.ac.th

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2549). การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี. 270 หน้า.

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

อนุวัฒน์  จ๋องาม, กายทิพย์ เพ็งกับหนู, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, (2562), การประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักศึกษาและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชั้นปีที่ 3, 5th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม, วันที่ 45 มีนาคม 2562, หน้า 1094-1099.

สุภาพร ช้างน้ำ, กรกรต เจริญผล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, (2562), การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเพจ Oil Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ EVES กรณีศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพชรบุรี, 5th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, วันที่ 45 มีนาคม 2562, หน้า 1100-1105

จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล,สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ.(2019).สมาร์ทฟาร์มแบบไอโอทีสำหรับควบคุมคุณภาพฟาร์มนกนางแอ่นกินรังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (NCCIT 2019) ครั้งที่ 15,4-5 กรกฎาคม 2562 ณ.โรงแรม อโนมา แกรนด์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ หน้า 24-29.

เอกชัย พึ่งแย้ม, ศิริพร อ่วมศิริ, เกรียงไกร จริยะปัญญา, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์(2562).ต้นแบบการใช้โดรนเสียงผึ้งเพื่อขับไล่ช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่การจราจรการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1128-1135.

ปีการศึกษา 2560

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู. (2560).การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่าย.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , หน้า 50-54.

ภูมินทร์ ชิณราช, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, เกรียงไกร จริยะปัญญา, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).การป้องกันการโจมตีจาก DdoS มายัง Windows 10 ด้วย Windows Defender.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1222-1227.

ยุรนันท์ เถื่อนพงษ์, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).การจำกัดจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในหอพักนักศึกษาโดยการใช้แมคฟิลเตอร์ คอนฟิกกูเรชัน (กรณีศึกษาหอพักครูอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ).การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1254-1258.

ดุสิต อินทจีรัง, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018),หน้า 1259-1263.

ปีการศึกษา 2559

จันทมณี ร่มเย็น, สดุดี เผือกประคอง, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2560).การพัฒนาสื่อการสอนผ่านเฟสบุ๊ค เรื่องแนวทางการรักษาความปลอดภัยบนโลกโซเซียลมีเดียการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 115.

ปีการศึกษา 2558

สิทธา กีรติอารยธรรม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2559).ซอฟต์แวร์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนฐานเทคโนโลยีเว็บ.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 371-379.

ประภาภรณ์ ธีระปัญญาชัย, ภัทราภรณ์ ฉายชูวงษ์, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กรกรต เจริญผล. (2559).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริการศูนย์ความงาม OB (Oriental Beauty).การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 , 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 312-317.

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา. (2559).โครงร่างภาพข้อเสนอแนะด้วยวิธีลายน้ำดิจิตอลสำหรับระบบแสดงความคิดเห็น.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่12, 7-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น (NCCIT& IC2IT2016). หน้า 323-328.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter