ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

Suwat
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์
ตำแหน่งบริหาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-5248735
อีเมล suwat.tac@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
T. Amornraksa and S. Tachaphetpiboon, 2006, “Fingerprint Recognition using DCT Features”, Electronics Letters, Vol. 42, No. 9, pp. 522-523.
Tachaphetpiboon S., Thongkor K., Amornraksa, T. and Delp, E.J., 2014, “Digital Watermarking for Color Images in Hue-Saturation-Value Color Space”, Journal of Electronic Imaging, vol.23(3), pp. 033009-(1–14).
รายวิชาที่สอน
โครงสร้างข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการ
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนยูนิกซ์
คำอธิบายรายวิชา:
คณิตศาสตร์ดีสครีต
คำอธิบายรายวิชา:
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คำอธิบายรายวิชา:
ตรรกะการเขียนโปรแกรม
คำอธิบายรายวิชา:
การตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter