อาจารย์กรกรต เจริญผล

Korakrot
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กรกรต เจริญผล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ศึกษาต่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเหนือ
วท.ม. ( เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-8528301
อีเมล korakrot.cha@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:
ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานคำนวณ
คำอธิบายรายวิชา:
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีการนำเสนอ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter