อาจารย์กรกรต เจริญผล

อาจารย์กรกรต เจริญผล

ประวัติ

ตำแหน่งทางบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (2554).

 

– วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, (2540).

ติดต่อ

email: ckorakrot@hotmail.com
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
3. สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4. การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานราชการและธุรกิจ
5. การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานคำนวณ
6. โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
7. เทคโนโลยีการนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

สุภาพร ช้างน้ำ, กรกรต เจริญผล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์(2562).การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเพจ Oil Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ EVE’S กรณีศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1100-1105.

ธนพล อยู่สมบูรณ์, อารีรัตน์ รักมิตร, กรกรต เจริญผล, สุกุมา อ่วมเจริญ(2562).การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมทักษะดิจิทัลริซเทเรซี่ ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1086-1093.

ปีการศึกษา 2560

นันท์นภัส ณ ตะกั่วทุ่ง, กัลญาณี มารยาท, อนุชาติ บุญมาก, กรกรต เจริญผล. (2561).การศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศลงกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 447-451.

โกศิลป์ บุญเรือง, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, กรกรต เจริญผล. (2561).การถูกโจมตีจากซอฟต์แวร์เน็ตคัต กรณีศึกษาหอพักสีเขียว จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018),หน้า 1239-1244.

ปิยวรรณ อ่วมจันทร์, ปราโมทย์ ตงฉิน, กรกรต เจริญผล. (2561).เว็บไซต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1250-1253.

ปีการศึกษา 2559

ธนพร ศรีสุพล, ปราโมทย์ ตงฉิน, กรกรต เจริญผล. (2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 19.

ปีการศึกษา 2558

ประภาภรณ์ ธีระปัญญาชัย, ภัทราภรณ์ ฉายชูวงษ์, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กรกรต เจริญผล. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริการศูนย์ความงาม OB (Oriental Beauty). การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา(NCTIM2016),หน้า312-386.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter