อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ประวัติ

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมดิจิตอลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

– วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ติดต่อ

email: Kridsada.dan@mail.pbru.ac.th

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2560

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู. (2560)การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่าย, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,หน้า 50.

ยุรนันท์ เถื่อนพงษ์, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).การจำกัดจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในหอพักนักศึกษาโดยการใช้แมคฟิลเตอร์ คอนฟิกกูเรชัน (กรณีศึกษาหอพักครูอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ), การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1254-1258.

กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, ปณิตา วรรณพิรุณ, ศิริพร อ่วมศิริ, อนุชาติ บุญมาก.การจำกัดจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในหอพักนักศึกษาโดยการใช้แมคฟิลเตอร์ คอนฟิกกูเรชัน (กรณีศึกษาหอพักครูอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ), การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, 5–6 ก.ค. 2561ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, หน้า 66.

ปีการศึกษา 2559

จันทมณี ร่มเย็น, สดุดี เผือกประคอง, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2560)การพัฒนาสื่อการสอนผ่านเฟสบุ๊ค เรื่องแนวทางการรักษาความปลอดภัยบนโลกโซเซียลมีเดีย,การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 115.

ปีการศึกษา 2558

วิวัฒน์ อนันต์ชัยลิขิต, วสันต์ หนังสือ, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร.(2559).ระบบการจัดการงานวัสดุก่อสร้างบริษัท ธ.เจริญเทรดดิ้ง จำกัด,การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 87-93.

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา. (2559).โครงร่างภาพข้อเสนอแนะด้วยวิธีลายน้ำดิจิตอลสำหรับระบบแสดงความคิดเห็น,การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่12, 7-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น (NCCIT& IC2IT2016). , หน้า 323-328.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter