อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

Kritsada
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 097-9744866
อีเมล krisada.dan@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
2550, Microstrip Parallel-coupled Lines Directivity Enhancement with Step-Impedance Tranmission Lines (EECON-30).
2550, Step Impedance Transmission Line Compensated Coupled-Feed Filter with Harmonics Suppression (EECON-30).
2551, การลดผลตอบสนองปลอมเทียมของวงจรกรองความถี่แถบ
ผ่านไมโครสตริปด้วยสายส่งแบบขั้นบันได (EECON-31).
รายวิชาที่สอน
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ไวรัสคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
วิทยาการรหัสลับ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter