อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

Kaytip
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 089-7465012
อีเมล kaytip.pen@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
กายทิพย์ เพ็งกับหนู, 2555, การวิจัยปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอน (Action Research) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
กายทิพย์ เพ็งกับหนู, 2556, Internship and CO-OP Preparation for the ASEAN Market through
the Software, ประเทศไต้หวัน.
รายวิชาที่สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:
หลักการและทฤษฏีเทคโนโลยีสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบการจัดการสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา:
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
การบริหารบุคลากรวิชาชีพ
คำอธิบายรายวิชา:
การประยุกต์ใช้ตารางแผ่นทำการ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
คำอธิบายรายวิชา:
วิทยาการรหัสลับ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter