อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

ประวัติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2547).

– วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,(2546).

– วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, (2537).

ติดต่อ

email: kaytip.pen@mail.pbru.ac.th
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หลักการและทฤษฏีเทคโนโลยีสำนักงาน
3. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
4. ระบบการจัดการสารสนเทศ
5. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงาน
6. การบริหารบุคลากรวิชาชีพ
7. การประยุกต์ใช้ตารางแผ่นทำการ
8. เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
9. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
10. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
11. วิทยาการรหัสลับ
 

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2558

ฐิติยารัตน์ กิตติวัฒนโชติ, นิตยา ปานพันธ์, กายทิพย์ โอชะกะ, โชค โตทรัทย์. (2559).ระบบสารสนเทศงานสารบรรณส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (เพชรบุรี). การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 91.

ปีการศึกษา 2559

ปิยนุช น้อยฤทธิไกร, วิมลศิริ อักษะ, กายทิพย์ เพ็งกับหนู. (2560).หนังสือภาพเสมือนของการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 18.

ปีการศึกษา 2560

 สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู. (2560)การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , หน้า 50-54.

ปีการศึกษา 2561

 ดุสิต  อินทจีรัง, นันทิรา  ธีระนันทกุล, กายทิพย์  เพ็งกับหนู, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์, (2561), สำรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 4th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2018, วันที่ 5-6 มีนาคม 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  หน้า 12591263.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter