อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

Sukanchalika
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ศึกษาต่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-8147722
อีเมล sukanchalika.boo@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
2550, ระบบบริการฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2551, การวิจัยปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอน (action research) รายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4123637)
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2557, การจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
รายวิชาที่สอน
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
คำอธิบายรายวิชา:
ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา:
การสร้างเว็บไซต์
คำอธิบายรายวิชา:
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา:
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter