อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

Nantira
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 080-9863590
อีเมล nantira.the@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
รายวิชาที่สอน
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter