อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

ประวัติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (2559).

– ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (2552).

– บธ.บ. (บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, (2550).

ติดต่อ

email: nantira_ple@hotmail.com
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2. วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 5. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

ธนพล อยู่สมบูรณ,ณัตราพร พวงแตง,อรพรรณ ชูใจ, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล(2562).แอพพลิเคชั่นสมุนไพรรักษาโรค.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1064-1071.

สุชาวดี พูลศิริ, สุวนันท์ หมื่นระย้า, อธิตยา กิ่งก้าน, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล(2562)แอพพลิเคชั่นควบคุมน้ำหนักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1079-1085.

สุชาวดี พูลศิริ, สุวนันท์ หมื่นระย้า, อธิตยา กิ่งก้าน, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล(2562)แอพพลิเคชั่นควบคุมน้ำหนักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1079-1085.

ปีการศึกษา 2560

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู. (2560).การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่ายการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , หน้า 50-54.

ดุสิต อินทจีรัง, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).สำรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1259-1263.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter