อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

Pruegprai
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์:คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 083-8991110
อีเมล pruegprai.pen@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
2546, การพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ สำหรับสถาบันราชภัฏพระนครวิทยานิพนธ์.
2557, ตัวแบบการประเมินผู้เรียนแบบปรับเปลี่ยนด้วยมัลติ-เอเจนท์.
รายวิชาที่สอน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา:
ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ความมั่นคงเครือข่ายไร้สาย
คำอธิบายรายวิชา:
ความมั่นคงในบริการเว็บ
คำอธิบายรายวิชา:
ไวรัสคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:
คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter