อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

ประวัติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,(2557).

– วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ : คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, (2546).

– วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, (2541).

ติดต่อ

email: pruegprai@hotmail.com
1. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2. ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์
3. ความมั่นคงเครือข่ายไร้สาย
4. ความมั่นคงในบริการเว็บ
5. ไวรัสคอมพิวเตอร์
6. การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล
7. คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2562

ต้นแบบแอปพลิเคชั่นตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า

ปีการศึกษา 2560

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, นันทิรา ธีระนันทกุล, กายทิพย์ เพ็งกับหนู. (2560).การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่าย.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 50-54.

พฤกษ์ไพร เพ็งพารา. (2560).การพัฒนาระบบสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับชุมชน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11,16 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, หน้า1663-1672.

ภูมินทร์  ชิณราช, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, เกรียงไกร จริยะปัญญา, สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์, (2561), การป้องกันการโจมตีจาก DdoS มายัง Windows 10 ด้วย Windows Defender. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), 4th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2018, วันที่ 5-6 มีนาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  หน้า 1222-1227.

โกศิลป์  บุญเรือง, พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, กรกรต  เจริญผล. (2561). การถูกโจมตีจากซอฟต์แวร์เน็ตคัต กรณีศึกษาหอพักสีเขียว จังหวัดเพชรบุรี, การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), 4th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2018, วันที่ 5-6 มีนาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, หน้า 1239-1244.1079-1085.

ยุรนันท์ เถื่อนพงษ์, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).การจำกัดจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในหอพักนักศึกษาโดยการใช้แมคฟิลเตอร์ คอนฟิกกูเรชัน (กรณีศึกษาหอพักครูอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ).การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1254-1258.

ปีการศึกษา 2558

สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา. (2559).โครงร่างภาพข้อเสนอแนะด้วยวิธีลายน้ำดิจิตอลสำหรับระบบแสดงความคิดเห็น.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่12, 7-8กรกฎาคม 2559 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น (NCCIT& IC2IT2016). , หน้า 323-328.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter