สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Veerachai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Sarawut อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Kriangkrai อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Jutaporn อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter