สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Sarawut
  • อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร
  • รักษาการณประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Veerachai
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Anuchat
  • อาจารย์อนุชาติ บุญมาก
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Kriangkrai
  • อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Jutaporn
  • อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus