จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

Jutaporn
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เบอร์โทรศัพท์ 086-9050683
อีเมล jutaporn.cha@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
Aevelop of web-based instruction with 2D virtual lab in science subject on the topic light and vision for third interval level students
development of Web Base Instruction. Illustrator cs5 Subjectl For Grade 9 Students RattanaRatbumrung School BanpongRatchaburi.(2013)
การสำรวจสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายวิชาที่สอน
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter