จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ประวัติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (2554).

– บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, (2552).

ติดต่อ

email: thjutaporn.cha@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน

1. ระบบสารสนเทศสำนักงาน
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ระบบปฏิบัติการ
4. การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
5. การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

คัทรียา จอมเพชร,ศิริพร อ่วมศิริ,เกรียงไกร จริยะปัญญา,จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562).วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ Interactive .การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1120-1127.

จีรภัทร เกลี้ยงกลม, กัญญา อาภาสุนันท์, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562).การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัชตวิทยาคม. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 981-988.

ธัญญาภรณ์ แอ่นสกุล, วีณา พลเธียร, วีระชัย คอนจอหอ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2013-2018.

ชนิกานต์ วงษ์ดำเนิน, นิพาพร วอแพง, วีระชัย คอนจอหอ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2539-2544.

ภานุพงศ์ ขวัญเนตร์, พิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562).การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์เรื่อง เกมคำนวณเลข.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 842-847.

วรรณวิสาข์ ชะเอมน้อย, สมิหรา เดชา, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Augmented Reality.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2568-2573.

วัลลภ ผ่านคุ้ม, นุศรา วิเศษ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องAdobe Photoshopเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2545-2550.

จารุต บุศราทิจ, ดนัย เจษฎาฐิติกุล, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ.(2019). สมาร์ทฟาร์มแบบไอโอทีสำหรับควบคุมคุณภาพฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (NCCIT 2019) ครั้งที่ 15, 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ.โรงแรม อโนมา แกรนด์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ หน้า 24-29.

ปีการศึกษา 2560

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี

ธนพร ศรีสุพล, จีรภัทร เกี้ยงกลม, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ, พรรณี คอนจอหอ (2561).การศึกษาความต้องการสารสนเทศระบบการประปาหมู่บ้าน ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 427-436.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วีระชัย คอนจอหอ, พรรณี คอนจอหอ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ, เกรีงไกร จริยะปัญญา. ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการประเมินการสอน.การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่14, 5–6 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, หน้า 65.

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี แบบ Interactive (รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2562)

ปีการศึกษา 2559

สุวัฒนา  จันทร์แก้ว, ธวัลรัตน์  แพทย์จะเกร็ง, เกรียงไกร  จริยะปัญญา, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ. (2560).ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนทำสติ๊กเกอร์ไลน์.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่3, 2-3 มีนาคม 2560ม หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 117.

จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ. (2560).The Development of Constructivist Learning Environment on The Prime Number for Grade 6 Students. The Fifteenth International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences (DRLE 2017).อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520.

ปีการศึกษา 2558

สุมาลี จันทร์จินดา, กิตติพงศ์ หะวิเกตุ, จารุต บุศราทิจ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ. (2559).ระบบสารสนเทศการซื้อ-ขาย สินค้า OTOP.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2016),หน้า166-172.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter