ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

Danai
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-9442415
อีเมล weerachai.kho@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับแผนการเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2536 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542)
การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายสถาบันราชภัฏเพชรบุรี , เพชรบุรี : สถาบันราชัฏเพชรบุรี
(ทุนวิจัย พวส .) (2544)
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต(4000107) บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่าย
และการติดต่อสื่อสารข้อมูล : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
(ทุนมหาวิทยาลัย )(2548)
ความต้องการสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิชาเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (นำเสนองานวิจัย ม.รภ.เพชรบุรีวิจัย)(2551)
ความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร (นำเสนองานวิจัย ม.นเรศวรวิจัย 2552)(2552)
ความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก,กรุงเทพมหานคร:ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (นำเสนองานวิจัย
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)(2553)
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มหน่วยกิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ,
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพชรบุรี (วารสาร ม.รภ.จันทรเกษม)(2553)
ความต้องการสารสนเทศในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วารสาร บริหารธุรกิจและการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2555 ISSN 2229-179)(2555)
Decision Support System for Selecting Subjects of Phetchaburi Rajabhat University Students.
ACRSD 2012, Ubolrajathani. July, 2012. (2012)

ศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี, พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(พฤศจิกายน 2555 ทุนสนับสนุนจาก สสส. นำเสนอผลงาน ณ เดอะเกรซอัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
12-13 กุมภาพันธ์ 2556)(2555)
รายวิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คำอธิบายรายวิชา:
คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
แฟ้มข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
โครงสร้างข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter